دانلود (ارتباط شادی و نشاط با اعتقادات دینی در دانشجویان)

با آرزوی بهترینها برای شما عزیزان
محقق گرامی،شما با جستجوی ارتباط شادی و نشاط با اعتقادات دینی در دانشجویان وارد این صفحه شده اید محصول دانلودی(ارتباط شادی و نشاط با اعتقادات دینی در دانشجویان)شما را در رسیدن به اهدافتان یاری می رساند

پایان نامه کارشناسی روانشناسی بالینی

ارتباط شادی و نشاط با اعتقادات دینی در دانشجویان

چکیده

هدف از پژوهش حاضر ارتباط شادی و نشاط با اعتقادات دینی در دانشجویان دانشگاه آزاد می باشد

جامعه اماری این پزوهش کلیه دانشجویان زن و مرد رشته روانشناسی دانشگاه آزاد می باشد

ادامه مطلب